יחידות הלימוד

תכנית הלימוד לב לדעת מציעה 7 יחידות לימוד מבוארות, כאשר לכל יחידה נערך ספר מיוחד עם שיעורים.
בכל שנה ישנם 3 מועדי מבחנים כאשר בכל מועד ניתן להיבחן על יחידת לימוד אחת כפי בחירתך.
התכנית נערכה ע"י תלמידי חכמים מופלגים בהכוונת הגאון החסיד הרב יואל כהן שליט"א.

להורדת פרוספקט תכנית הלימוד בפורמט PDF
יחידה א

תניא, ספר של בינונים א-יז

ביאור יסודות משנתה של תורת חסידות חב"ד בעבודת ה', הבנויה על הבנת מבנה האישיות של היהודי. ליהודי יש שתי נפשות: נפש אלוקית, חלק אלוקה ממעל, ונפש בהמית; וכל אחת מהן כוללת 'כוחות פנימיים' – שכל ומידות, ו'לבושים' – מחשבה, דיבור ומעשה.
הבנת יסודות אלו לעומקם היא היסוד להבנת תפקידו של כל יהודי עלי אדמות.

יחידה ב

תניא, ספר של בינונים יח-לד

בפרקים אלו מבאר בעל התניא יסוד מהותי נוסף במשנתו: המושג של "אהבה מסותרת", שהיא היסוד לכוח מסירות הנפש שיש בכל אדם מישראל.
בפרקים אלו מתבארים יסודות חשובים נוספים בעבודת ה': הצורך החיוני בשמחה, הכלים להתמודד עם העצבות, עצה ל"טמטום הלב", הדרך לקיום הציווי "והוי שפל רוח בפני כל האדם", "דרך ישרה וקלה לבוא לידי קיום מצות ואהבת לרעך כמוך לכל נפש מישראל". ועוד.

הבחינה על יחידה זו מותנית בהצלחה בבחינה על יחידה א'
יחידה ג

תניא, ספר של בינונים לה-נ

בפרקים אלו מתבארת השקפת החסידות על תכלית בריאת העולם – נתאווה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים, דבר ששלמותו תהיה בימות המשיח, שאז יתגלה אור־אין־סוף בשלמות. נושא זה משליך על סוג העבודה הנדרשת בזמן הזה, שהיא המביאה את הגאולה.
מתוך כך מתפתח דיון על היחס בין כוונת המצוות לקיומן המעשי, בין לימוד התורה למעשה המצוות.
בהמשך הפרקים מבוארות כמה וכמה דרגות באהבת ה' ויראתו והדרך כיצד לעורר מידות אלה באדם.


חדש! מסלול עיון יחידה ג

תניא של בינונים פרקים לה-נג עם הערות התוכן שבשולי הגליון הלימוד מחולק לשני שלבים כאשר בסיום כל שלב מתקיים יום עיון ייחודי עם שיעורים ומבחן.
התכנית העיונית מתקיימת 3 פעמים בשנה במקביל לכל מועד מבחן אלול-כסלו, טבת-אדר, אייר-אב.

הבחינה על יחידה זו מותנית בהצלחה בבחינה על יחידה ב'
יחידה ד

תניא, שער היחוד והאמונה א-ז

בשונה מהחלק הראשון של התניא, העוסק בביאור גוף עבודת ה' על פי החסידות, החלק השני עוסק בביאור ענייני האמונה באחדות ה' על פי החסידות. האמונה באחדות ה' היא היסוד לעבודה על פי החסידות, כדברי בעל התניא עצמו בהקדמה לחלק זה: "ראשית הדברים המעוררים את האהבה והיראה ויסודן היא האמונה הטהורה ונאמנה ביחודו והאחדותו יתברך ויתעלה".
לפי ביאור התניא, כל המושג של אחדות ה' משתנה: עניין האחדות אינו מצטמצם רק לכך שאין עוד אלוקה ח"ו מלבד הקב"ה – אלוקה במובן שליט, והיינו שאין לשום נברא שליטה כלשהי, אלא זה הרבה יותר מכך: הוא יתברך המציאות האחת והיחידה הקיימת, ואין עוד שום מציאות מלבדו.
יסוד זה מבואר בהרחבה ובעמקות רבה בשבעה פרקים אלו.

* מאמר 'וידעת היום': במאמר זה ישנו דגש רב על הסברת משמעות עניין אחדות ה' בעבודת ה' של כל יהודי.


חדש! מסלול עיון יחידה ד

תניא, שער היחוד והאמונה פרקים א-ז עם הפירוש הצמוד והערות התוכן שבשולי הגליון והעיונים הבאים:
פרק א: עיון ג, עיון ז. פרק ב: עיונים ב, ג, ד. פרק ג: עיון ד. פרק ד: עיון ד. פרק ו: עיון ה.
* מאמרי 'האמנם' 'וידעת' עם הפירוש הצמוד והערות התוכן שבשולי הגליון.
הלימוד מחולק לשני שלבים כאשר בסיום כל שלב מתקיים יום עיון ייחודי עם שיעורים ומבחן. התכנית העיונית מתקיימת 3 פעמים בשנה במקביל לכל מועד מבחן אלול-כסלו, טבת-אדר, אייר-אב.

הבחינה על יחידה זו מותנית בהצלחה בבחינה על 2 יחידות שונות
יחידה ה

תניא, אגרת התשובה

בתחילת האגרת דן בעל התניא בהגדרה ההלכתית של התשובה, והיחס שלה לתנאי התשובה הנוספים. בהמשך האגרת, מתבאר עניינה של התשובה על פי הפנימיות – תשובה־תתאה, תשובה־עילאה והיחס ביניהן. להבנת הדברים, מבוארת בהרחבה במהלך האגרת מעלתן העצומה של נשמות ישראל על שאר הנבראים, אפילו המלאכים, מצד שורשן באור האלוקי.

* ספר המצוות 'דרך מצותיך' מצוות וידוי ותשובה: עניינם של הוידוי והחרטה שבלב בעבודת התשובה.

יחידה ו

מאמרי חסידות לעיון

* לקוטי־תורה מאמר 'לא הביט אוון ביעקב': המאמר עוסק במרכזיותה של התפילה בעבודת האדם, והיותה בבחינת 'חוט השדרה' המעמיד את כל ה'איברים' - המצוות.
* לקוטי־תורה ביאור על 'ולא תשבית': במאמר מתבארת חשיבותה הגדולה של מצוות תלמוד תורה, תוך התייחסות למעלה הייחודית שבלימוד גופי תורה - כשר פסול, אסור מותר, פטור חייב ולעילוי המיוחד שבלימוד פנימיות התורה.
* מאמר 'שובה ישראל': במאמר מתבארות בהרחבה שתי דרגות באהבת ה': "בכל לבבך", שהיא אהבת ה' הנובעת מהתבוננות בכך שהקב"ה הוא מקור החיים של הכל; ו"בכל מאודך", שהיא אהבת ה' הבלתי־מוגבלת, הנובעת מפנימיות נשמת היהודי.
* מאמר 'כי ישאלך בנך': המאמר עוסק בביאור ארבעה אופנים בהבנת שאלת הבן־חכם "מה העדות והחוקים והמשפטים אשר צוה הוי' אלוקינו אתכם", ובמענה התורה לשאלה זו. ארבעה אופנים אלו מבטאים את ייחודן וייעודן של המצוות שניתנו לישראל במתן תורה, ומתוך הדברים מתבאר תוכן ג' החלוקות שבמצוות: עדות, חוקים ומשפטים.
* מאמר "פדה בשלום" העוסק באופנים שונים של השפעת האלוקות בעולם, ובעניינה של התגלות תורת החסידות.

יחידה ז - חדש

דרך מצוותיך

אחד מספרי היסוד של תורת חסידות חב“ד, שחובר ע“י אדמו“ר הצמח-צדק על יסוד דרושי זקנו בעל התניא – הוא ספר ”דרך מצותיך“, הנודע גם בשם ”ספר טעמי המצוות“. בספר ביאורים על מצוות רבות מתרי“ג המצוות, על פי דרך חסידות חב“ד.

מועדים לחסידות

מועדים לחסידות

סדרת 'מועדים לחסידות' מאגדת שיחות מהרבי מליובאוויטש ומובאות מגדולי החסידות בשפה ברורה וקולחת. בסדרה 3 חוברות
* מועדים לחסידות א - שבת, פורים ופסח.
*מועדים לחסידות ב - ימי הספירה, שבועות ובין המצרים.
* מועדים לחסידות ג - אלול, חגי תשרי וחנוכה.